Kansengelijkheid

Wat er speelt in de maatschappij op het gebied van kansengelijkheid? Denk hierbij aan termen als diversiteit en inclusiviteit. En welke rol speelt de Welten Groep hierin?

Mensenrechten en kansengelijkheid

Iedereen verdient een eerlijke kans in de maatschappij. In de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Internationaal worden deze grondrechten mensenrechten genoemd. Mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Denk hierbij aan burgerrechten en politieke rechten zoals het recht op gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting, kiesrecht etc. Maar ook aan sociale en economische, culturele en collectieve rechten, zoals het recht op sociale voorzieningen, het recht op onderwijs en het recht om de eigen taal te spreken. Bij schending van mensenrechten denk je misschien aan slavernij, mensenhandel en oorlogsgeweld. Maar mensenrechten worden ook dichtbij huis geschonden. Schending van mensenrechten draagt bij aan kansenongelijkheid. Dit geldt zeker voor de meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving. De mensenrechten in Nederland zijn beschermd door nationale wetten en internationale verdragen. Toch komen mensenrechten soms onder druk te staan. Mensenrechten zijn weliswaar vastgelegd, maar worden regelmatig overtreden waardoor niet iedereen dezelfde kansen heeft.

Onderwijs als basis

Wie als kind wordt geboren in een gezin dat tot de laagste inkomens behoort, heeft slechts 12% kans om op latere leeftijd tot de groep met de hoogste inkomens te behoren. Ter vergelijking: in 2005 wist nog 14% van dergelijke ‘dubbeltjes’ een ‘kwartje’ te worden. Verder ingezoomd op de cijfers valt te zien dat van de kinderen die in Nederland worden geboren in een gezin met een laag inkomen er één op de drie later zelf ook een laag inkomen heeft. Nu is het altijd zo geweest dat kinderen van rijke ouders vaak een voorsprong hebben op de rest. Met intellectuele capaciteiten heeft dat niets te maken: zij wonen nu eenmaal vaker in betere buurten, betere huizen en er is thuis (meer) geld voor huiswerkbegeleiding of het betalen van een studie. Arme kinderen worden soms ook op achterstand gezet doordat de overheid faalt om kansengelijkheid te vergroten. Dat zie je vooral terug in het onderwijs, waar de problemen zich opstapelen. Nederland is internationaal koploper geworden in niveauverschillen tussen scholen. Daardoor gaat veel talent verloren. Dat was de conclusie van de Onderwijsinspectie in 2017.

We zijn inmiddels een paar jaar verder. Het Programme for International Student Assesment rapport uit 2019 laat zien dat de situatie verder verslechtert: het verschil tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders neemt verder toe. Het Centraal Planbureau bevestigde het grote verschil in kansen in haar rapport eind 2020. Onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Leerkrachten op scholen in achterstandswijken hebben veel sterker het gevoel dat kinderen geen gelijke kansen hebben. Op scholen in achterstandswijken signaleert 93% van de leraren vaak leerlingen met problemen in de klas, terwijl dit in reguliere wijken 59% is. Dat komt doordat ouders met kinderen in achterstandswijken vaker te maken hebben met een complexe thuissituatie. Dat heeft zijn weerslag op hun ontwikkeling, gedrag en kansen voor de toekomst.

Kinderen starten op school bijvoorbeeld vaker met een taalachterstand, omdat ouders vaak de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Daarnaast is er vaker sprake van een gebroken gezinssituatie, hebben de gezinnen het financieel moeilijk en zitten in een sociaal isolement. Het contact met de ouders is door deze omstandigheden lastig te leggen en onderhouden en ouders kunnen onvoldoende basis bieden aan de kinderen. Als Welten Groep vinden we het belangrijk om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. Bewust leren omgaan met geld is daar onderdeel van. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan. Klik op de buttons in het onderstaande blok om te lezen wat we precies doen.

Iedereen verdient de kans om zijn talenten te ontwikkelen en daardoor handvatten te krijgen om een goed bestaan voor zichzelf te kunnen opbouwen.

WAT DOET DE WELTEN GROEP?


Welten Groep en Kansengelijkheid

Wat we als Welten Groep doen op het gebied van kansengelijkheid, is onder te verdelen in twee onderwerpen: diversiteit & gelijke kansen en werk voor kwetsbare groepen. Je kan hierbij denken aan de man-vrouwverhouding binnen onze organisatie, maar ook inspanningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kansengelijkheid hangt sterk samen met financiële zelfredzaamheid. Ontdek wat we precies doen via onderstaande buttons.